THERE IS THIS


When there is this, there is that,
When there is not this, there is not that.
When this arises, that arises.
When this ceases, that ceases
.
                                 Samyutta Nikaya 12.37